Här kan du läsa insändare och artiklar som publiceras i media.

Nu är det hög tid att Ystads kommun satsar på skolor och förskolor.

Det är glädjande att befolkningstillväxten är god, men detta ställer krav på de styrande socialdemokraterna i deras planering av skollokaler.
När kommunledningen gjorde sin ”byavandring” i Svarte var det en av punkterna som byalaget lyfte. De var djupt bekymrade över att det redan är många elever på skolan och att det kommer att bli ännu flera elever de närmaste åren. Kent Mårtensson (S) svar var att vi får leva med det problemet de närmaste åren.
Staden växer och behovet av nya skolor och förskolor är skriande. Moderaterna hade en ny skola på Surbrunnsområdet med i sin budget, som skulle invigas inför skolstarten i höst, 2018.
Bland det första som det nya styret under ledning av Kent Mårtensson (S), gjorde var att flytta fram investeringen. Ett beslut som kommer att slå hårt mot barnen.
Vi i moderaterna tycker att det är bra att det planeras för två nya förskolor i hamnstaden, men det räcker inte utan det behövs redan nu nya förskolor. Vi kommer också att lägga ett förslag på att det ska byggas en skola i närheten av hamnstaden. Öster om området skulle kunna vara lämpligt. Vi måste redan nu planera för det. Det går inte, att som socialdemokraterna, att låta bli att tänka långsiktigt.
Det krävs även satsningar på lönerna till alla lärare från förskolan till gymnasiet. Ystads kommun har halkat efter rejält. Vi har inga konkurrenskraftiga löner längre. Det är ett stort bekymmer framförallt för att kunna behålla personal, men även vid nyrekrytering. När vi kommer att behandla budgeten i augusti kommer vi återigen ha det med i vårt budgetalternativ.
Men det som gör mig mest bekymrad är ändå att antalet elever som är behöriga till gymnasiet har minskat denna mandatperiod under (S) ledning. Utanförskapet och bidragsberoendet ökar som en följ av detta. Men det är mest tragiskt för den enskilde att inte ha en egen försörjning, ett arbete att gå till, att kunna flytta till ett eget boende och allt annat som det medför att inte ha ett jobb. Därför anser vi moderater att det måste tillskjutas mer pengar till undervisning. Det är viktigt att vi kan ge alla elever i vår kommun den allra bästa starten i livet.
Detta är bara ett av moderaternas vallöften.
Kristina Bendz (M)

Är ni stolta över köerna eller låneskulden?

När jag läser styrets debattinlägg gläds jag och många med mig i oppositionen att (S+C) med stöd av (V) fullföljer och genomför många av femklöverns beslut och initiativ som togs förra mandatperioden.

Det som bekymrar mig är att S-styret inte direkt efter förra valet tog stafettpinnen och fortsatte att planera för och investera i nya förskolor, skolor och särskilda boende för att kunna möta servicebehovet när befolkningen ökar.

Idag är det trångt på många av våra skolor, köerna växer till förskoleplatser och särskilt boende. Det finns ett stort behov av att bygga ut offentlig service, men det finns det inga pengar avsatta till i årets budget. Något av det första styret tog beslut om var att flytta fram skolbygget på Surbrunnsområdet, nu med namnet Källan. Är det något ni i styret är stolta över? Köernas Ystad.

Det nämns inget om den ökade låneskulden per kommuninvånare. Störst i Skåne. Med det stora behovet av att investera i välfärden och i våra bolag kommer låneskulden att fortsätta att öka. Vad har styret för handlingsplan när räntan höjs? En skattehöjning? Och i så fall hur stor? Det är väl rimligt att ni redovisar det för kommuninvånarna före valet.

I trygghetsfrågan är det viktigt att vi arbeta både lång och kortsiktigt. Det förebyggande arbetet har vi aldrig ifrågasatt. Samtidigt går det inte att blunda för den verklighet som finns här och nu. Det krävs också att det vidtas åtgärder i det korta perspektivet när samhället förändras. I debatten om kameraövervakning menar styret att det i är” fake news” om otryggheten i vårt samhälle. Innebär det att när Ystads Allehanda dagligen rapporterar om narkotikabrott, stölder, skadegörelse mm, är det inte korrekt?
Ibland ställer jag mig frågan om jag och kommunstyrelsens ordförande har varit på samma möte tillsammans med kommunpolisen. Vi uppfattar tydligen informationen på olika sätt. Där kommunstyrelsens ordförande påstår att jag svartmålar ser han allt i rosenrött och blundar för problem som måste lösas.
Den nionde september avgör väljarna vems verklighetsbild som är mest korrekt. Då får vi svaret på vilket som är väljarnas bild. Alla borde vi välja att beskriva verkligheten som vi ser den och inte som vi önskade att den var.

Kristina Bendz (M)

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/ystad-vaxer-och-mar-bra/

 

Vi i M kämpar för en äldreombudsman.

Äldreombudsman

Moderater, Liberalerna och Kristdemokraterna har haft med en äldreombudsman i våra budgetförslag denna mandatperiod. Befolkningen i vår kommun och i hela landet blir både fler och äldre. Vi ser att det finns ett stort behov av en äldreombudsman som kan hjälpa till att slussa medborgarna rätt i samhällets ibland snåriga system och organisationer, men även kunna ge ett snabbt svar på enklare frågor. I moderaternas valmanifest 2018 finns en äldreombudsman med som en av de saker vi vill genomföra. Det kommer att vara ett av våra vallöften i höstens val.

Kristina Bendz (M)

Varför händer det inget i hamnfrågan?

För drygt ett år sedan lämnades det in ett antal motioner om hamnen och dess utveckling.

En av dem handlade om det mycket viktiga behovet av att anställa en projektledare för omvandlingen av hela hamnområdet. Första reaktionen från styret ( S+C) var att det fanns inga pengar i innevarande budgeten 2017. Men den ekonomiska prognosen för ledning och utveckling visade på ett överskott på ca 2 miljoner. Det var inte pengarna utan bristen på vilja som var problemet. När väl motionen behandlades hänvisade styret med stöd av ( V) att det skulle behandlas i budgeten för 2018 och det gjordes. Pengar avsattes, men vad har hänt efter det? Det är inte bara vi som ställer oss frågan utan många väljare ställer samma fråga till oss. Oppositionen har inte fått någon information om att en rekrytering är påbörjad. Förhalas tillsättningen eller mörkar styret frågan?

En annan motion som lämnades in var behovet av en grupp som långsiktigt diskuterade hur den hitintills största omvandlingen av en ny stadsdel och utflytt av hamnen ska finansieras. Svaret blev att styret hänvisade till en projektbeskrivning och att det skulle tillsättas en styrgrupp tillika kommunstyrelsens arbetsutskott. Det har gått snart ett halvår sedan kommunfullmäktige tog det beslutet, men ännu är det inte kallat till något möte med styrgruppen. Diskuteras frågan möjligen i någon annan gruppering där oppositionen inte får delta? Eller är styreret rädda för att ta i frågan och skjuter den framför sig?

Både vi och väljarna vill ha svar på hur styret (S+C) tillsammans med stödpartiet (V) tänker hantera frågorna före valet! Det borde inte vara för mycket begärt. Det är trots allt Ystads kommuns hittills största omvandling och investering.

Kristina Bendz (M)
Henrik Plantin (M)
Hans Hulthén (L)

Kameror ger ett tryggare Ystad.

Moderaterna vill ge ystadborna en bättre trygghet. Vi anser därför att det be-hövs en utökad trygghetsbevakning på vissa platser med hjälp av övervaknings-kameror.
Det är viktigt att kamerorna inte ses som en ersättning för polisen utan ett komplement. Det finns klara bevis på att rätt kameraövervakning på rätt plats hjälper till att förebygga brott. Filmer från övervakningskamerorna kan även användas vid bevisföring. Samtidigt är det viktigt att man också arbetar med andra brottsförebyggande åtgärder
Akuta sjukdomsfall, översvämning vid skyfall och kringflygande föremål vid hårda vindar är några exempel på sådant som kan upptäckas snabbt.
På några platser i landet har polisen även använt sig av tillfälligt uppsatta kame-ror för att bevaka platser där brott och kriminalitet varit extra stor.
Att trygghetsbevakning inkräktar på den personliga integriteten kan man aldrig bortse ifrån. I dagens samhälle där vi använder smartphones, handlar på nätet med betalkort och mycket annat känns inte ökad trygghet med hjälp av över-vakningskameror speciellt svårt att acceptera.
Ystads kommun har varit i kontakt med Skånetrafiken och polisen som är posi-tiva till kameraövervakning på stationsområdet. Efter det förutsätter vi ett bifall på motionen som är inlämnad till kommunfullmäktige.
Vi anser att alla kommuninvånare ska känna sig trygga i hela vår kommun. Gör inte politik av detta!

Johan Wahlgren (M)
Kristina Bendz (M)

Svar till Riccard Axtelius (S)

Moderaternas syfte med ordningsvakter och väktare i Ystad kommun är att skapa en ökad trygghet för våra kommuninvånare, besökare och företag.
Det är korrekt att det är skillnad på vad en väktare och en ordningsvakt får göra och vilka befogenheter de har.
Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt.

Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.
Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envars gripande.

Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot.

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare.
Jag kan bara beklaga att vi i vår kommun ska behöva använda väktare som vårt kommunala bostadsbolag Ystadbostäder redan gör, för att t.ex. patrullera eller bevaka utsatta boendeparkeringar för att motverka stölder och skadegörelse på bilar.

Ystads Saltsjöbad vill sätta upp övervakningskameror för att minska bilinbrott på parkeringen som används av deras besökare. I väntan på att få ett ev. tillstånd beviljat är väktare ett alternativ.
Det är många som känner sig otrygga när de vistas på olika platser såsom stationsområdet, gågatan och våra torg. Narkotikaanvändandet har ökat markant i Ystad och ordningsvakter kan vara ett alternativ för att minska detta. Att göra ingripande vid försäljning av narkotika, när polisens resurser inte räcker till, är bara ett exempel.
Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor varför vi driver frågorna om att kommunen borde anlita väktare och ordningsvakter för att skapa ett tryggare Ystad.

Kristina Bendz (M)

Låt privat aktör starta nattdagis.

Som förälder till en dotter som snart skall placeras i förskola har ett febrilt arbete börjat för att hitta en plats åt henne i Ystads kommun olika förskolor. Ett 60-tal barn står nu i kö för en plats inför våren 2018. När man vänder sig till kommunen är svaret “det finns inga platser men vi skall lösa det”. Detta är inget svar en förälder önskar sig när det snart är dags att introducera sitt barn i första steget på livets brokiga stig. Det man förfasas över, jag tror många föräldrar med mig som är i samma situation känner likadant, är att den kommunala förskolan i stor utsträckning riskerar att bli överbelagd med stora barngrupper som följd. Den stora befolkningsökningen har i många avseende varit positiv för Ystad då många barnfamiljer valt att flytta till denna vackra plats i vårt avlånga land. Det som dock blivit problematiskt är att våra förskolor inte är dimensionerade för det stora antalet barn som nu knackar på dörren. Kommunen har inte planerat för det stora antalet barn som nu bor och frodas här. Varje förälder vill ge sitt barn en så bra start i livet som man kan och den starten börjar i förskolan. Modern forskning visar att stora barngrupper med få pedagoger är negativt för barns utveckling. Man vill därför se till att det är mindre barngrupper med pedagoger som ser varje barn och som vid dagens slut kan återrapportera till föräldern. Detta måste vara prioritet nr ett och som riskeras om man överbelägger de befintliga, redan fulla, förskolorna.
En annan del som också måste belysas är tillgången på så kallad “barnomsorg på obekväma arbetstider”. Jag arbetar själv i ett yrke med skiftstjänstgörning. Många i min närhet är helt beroende av såkallad “nattis”, alltså barnomsorg där föräldrarna har möjlighet att lämna på kvälls- och nattetid, för att få livspusslet att gå ihop. Socialdemokraterna talade för en tid sedan om att en utbyggnad av det kommunala Nattugglan måste till. Nattugglan är redan idag trångbodda och en utökning av deras lokaler är en förutsättning för att fler människor som arbetar skift skall ha möjlighet till barnomsorg. Varför inte använda sig av en privat entreprenör så att även “Nattis-föräldrar” får en valfrihet?
Moderaterna ser positivt på, och vill ge möjligheter och förutsättningar för, att även privata aktörer skall kunna vara med och etablera förskoleverksamhet, oaktat om det är förskola från kl 07-16 eller dygnets alla timmar, 365 dagar om året.
Magnus Anderberg (M) Politiskt engagerad Småbarnsförälder

Trygghet.

Vi moderater försöker verkligen lyssna på våra väljare. Jag kan glädjande konstatera att våra idéer och försök att skapa en ännu större trygghet i Ystad får stor respons hos allmänheten. Det är mycket viktigare för oss än vad de styrande politikerna (S+C) tycker.
Vi moderater såg tidigt de problem som blev större och större under vintern och våren 2017. Av den anledningen har vi lagt flera motioner och debattartiklar om vad som skulle kunna få stor betydelse för den framtida tryggheten.
Vi har föreslagit fler ordningsvakter för att komplettera de små resurser som polisen har och en utökad och förenklad kameraövervakning av samma skäl. Moderaterna har även föreslagit MärkDNA för att minska intresset för inbrott och stölder. Moderaterna kommer att lägga fram ännu fler förslag på åtgärder för att göra vår underbara kommun ännu säkrare att vistas i dygnet runt. Vi har lyssnat på våra väljare i samband med träffar på stan och medborgarmöten och förstår att dessa frågor är mycket viktiga för många.
Så snälla styret (S+C) lyssna ni också och låt oss inte göra partipolitik av detta utan i stället tillsammans öka tryggheten för alla de som bor, arbetar och besöker Ystad.
Kristina Bendz (M)

Kort sagt.

Alltid skönt att kunna titta tillbaks där svaren finns, men att titta framåt och försöka ge medborgarna svar är inte lika lätt.
Tyvärr måste jag återigen konstatera att kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson (S) inte ger några svar, varken i fullmäktige eller här på debattsidorna. Hamninvesteringen är tydligen ett känsligt ämne.
Kristina Bendz (M)

Svar till kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson (S)

Som vanligt är kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson (S) oerhört skicklig på att aldrig svara på frågor varken i kommunfullmäktiges debatter eller på debattsidan i Ystads Allehanda.
Delvis har jag fått svar på mina frågor. Detta genom att läsa tidningens Ystadsidor och debattsidorna där Kent Mårtensson (S) uttalat sig eller svarat tillsammans med sammarbetspartnern (C).
Svaren är att den stora hamninvesteringen varken kommer att drabba skattebetalarna eller ge någon skattehöjning!
Förhoppningsvis har styret (S+C) en lösning på finansieringen. Om så är fallet verkar de inte vilja delge oppositionen och kommuninvånarna den i dagsläget. Jag kan konstatera än en gång att driftsmässigt fattas det 15 miljoner kronor årligen de första fem åren. Koncernen kan bidra med ca 25 miljoner årligen av de 40 miljonerna i första etappen.
Redan för ett år sedan gjorde ett konsultbolag uppskattningen att en flytt skulle kosta 1,5 miljarder. Detta informerades både hamnbolagets styrelse och hamnutskottet om.
Kent Mårtensson (S) har vid ett flertal tillfällen uppgett att en utflytt kostar 950 miljoner, men det är endast första etappen i projektet.
Alla vet, men inte kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson (S) som är ytterst ansvarig för kommunens verksamheter. Likheterna med skandalerna på riksplanet är slående. Alla socialdemokrater är informerade utom ”chefen”.
Därför ställer jag samma frågor åter igen. Hur mycket kommer hela utflytten av hamnverksamheten att kosta? Hävdar du, Kent Mårtensson (S), fortfarande att investeringen inte kommer att drabba skattebetalana?
Denna gång hoppas jag att du har modet att svara på mina ställda frågor.

Kristina Bendz (M)

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen