Här kan du läsa insändare och artiklar som publiceras i media.

Har Centerpartiet gått vilse?

Svar på Eva Bramsvik Håkanssons och Jan Erlandssons insändare i YA 20 juli.
Skräddare August T Palm höll ett berömt tal 1881 “Vad vill Socialdemokraterna?” – han kunde kanske svara på frågan – Centerpartiet svarar inte på vad de vill!

Centern vacklar mellan åsikter och ideologier i sitt maktsökande, men saknar riktning, stadga och trovärdighet. Ena dagen bekänner man sig åt en socialistisk ideologi, nästa dag till en borgerlig och ibland till bägge samtidigt.

Förutom att deltaga på invigningar av alla projekt vi initierat, planerat, projekterat och till största del genomfört under moderat ledning förra mandatperioden har det nuvarande styret inte lyckats lösa de viktiga och långsiktiga behoven inom skola, vård och omsorg. Det räcker inte att känna sig stolt över kommunens befolkningsökning, vilket i sig är fantastiskt, det krävs mer och tydliga insatser för att lösa behoven.

Ystad kommun står inför stora utmaningar, för att hantera detta krävs ett handlingskraftigt styre där maximal nytta skapas för de skattekronor våra kommuninvånare betalar. Vi moderater är för ökad valfrihet, trygghet och effektivitet, framförallt inom kommunens huvuduppdrag skola, vård och omsorg samt infrastruktur.
Om Centerpartiet faktiskt rannsakar sig själva så framstår en borgerlig allians som ett mera produktivt styre. Och därutöver föredrar sannolikt fler av era väljare ett borgerligt allianssamarbete före ett samstyre med socialdemokratisk politik.

Sverker Meyer (Ordförande Moderata samlingspartiet Ystad)
Gunilla Andersson (Ledamot Fullmäktige)
Christian Persson (Ledamot Fullmäktige)

Säker cykelväg på söder.

Länge har det diskuterats att anlägga en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Skillinge och Hammar. Kommunerna har haft med detta i sina planer och då det varit möjligt lagt in en tänkt sträckning i detaljplanerna. Sträckningen har då varit tänkt gå söder om kustvägen. Trafikverket kommer nu med förslag på en sträckning norr om kustvägen. Detta är en nyhet för kommunerna.
Förslaget har inte kunnat diskuteras politiskt eller analyserats i någon djupare mening då det varit så kort tid för samråd. Kallelse till samrådsmöte sändes ut i början av juni. I kommunerna gick detta till enbart tjänstemän. Den 19 juni hölls ett samrådsmöte. Synpunkter skulle sedan vara inne senast 26 juni. Alltså inom en vecka efter samrådsmötet. Viktiga frågor kan inte hanteras på det sättet.
Detta är en principiellt viktig fråga som måste ges utrymme för en ordentlig diskussion och analys.
Vi menar att då det hela tiden varit kommunernas uppfattning att GC-vägen ska gå söder om kustvägen ser vi i nuläget inga bärande skäl att bara ändra detta. Merparten av de som använder vägen ska sannolikt någonstans åka ner till havet. Dessa ska då inte behöva korsa den livligt trafikerade kustvägen. Norr om vägen finns också i stora delar jordbruks- och trädgårdsodling. Då dessa ska köra till sina grödor och korsa GC-vägen kan det uppstå en säkerhetsrisk för cyklisterna. Söder om kustvägen finns bitvis en tät bebyggelse där många bor som kommer använda GC-vägen. Dessa ska då inte behöva korsa kustvägen.
Vi ser således flera skäl till att behålla den tänkta sträckningen av GC-vägen söder om kustvägen. Framförallt ser vi ökade säkerhetsrisker med en dragning norr om vägen.
Vi är dock öppna för en noggrann diskussion och analys kring för- och nackdelar med olika sträckningar av GC-vägen. Nu hoppas vi att kommunerna ska ges rejäl tid att göra denna analys och att frågan kan diskuteras brett även inom politiken. Vi vill också att de båda berörda kommunerna, Ystad och Simrishamn gemensamt ska diskutera frågan.

Kristina Bendz (M), 2:e v. ordf i kommunstyrelsen Ystads kommun

Christer Akej (M), 2:e v. ordf i Samhällsbyggnadsnämnden Simrishamns kommun

Ystad lasarett ska inte ”säljas ut”.

Med kampanjer på gågatan i Ystad utmålar Socialdemokraterna Moderaterna för att vilja ”sälja ut” Ystads lasarett. Ett påstående helt taget ur luften. Moderaterna har inte diskuterat någon ändrad driftsform av Ystads lasarett, varken internt eller med någon socialdemokrat. Däremot tror vi att sjukvården i Skåne som helhet skulle må bra av mer personalinflytande genom en plattare organisation.

S försöker helt enkelt svartmåla andra istället för att förbättra sig själva. S lovade 300 fler vårdplatser, men levererade 300 färre. Maria Nyman Stjärnskog lovar förvisso i en debattartikel i YA 13 juni att aktivt börja utbilda och rekrytera nyckelkompetenser i Ystad – efter den 9 september. Det är talande för hur S har styrt Region Skåne dessa fyra år, nämligen inte alls.

Maria Nyman Stjärnskog i övrigt anser sig ha lyckats med två saker i Ystad, men glömmer nämna att de har uppkommit och drivits på Moderaternas initiativ.

För det första: Region Skåne har utökat samarbetet med kommunerna och infört nya arbetssätt för att vårda äldre och multisjuka i hemmet, det är bra. Det har skett med grund i tvång genom en ny lag. Numera får kommunerna betala om de inte tar hem sina färdiga patienter inom en viss tid. Det har satt fart på samarbetet om man säger så. Lagförslaget har sin upprinnelse i ett utredningsuppdrag som Alliansregeringen gav Göran Stiernstedt 2013.

För det andra: Region Skåne har ett bra fokus på cancervården med patienten i centrum och mycket högt satta mål för kontinuitet och tidsgränser för vård. Detta grundades i Nationell cancerstrategi som Alliansregeringen införde efter en utredning 2009. Att Region Skåne fortfarande inte lever upp till målen beror på att vårdproduktionen gått ner med hela 11 procent från 2014 till nu. Det drabbar även Ystads cancerpatienter. Trots att vården i Skåne senaste åren har fått 6,2 miljarder mer till budgeten och anställt 3000 fler.

Nej, det enda resultat Socialdemokraterna skapat helt själva under sina fyra år, är längre köer och sämre ekonomi. Det är vad Ystads lasarett kommer få även fortsättningsvis om Socialdemokraterna får fortsätta styra efter valet. Det hotar Ystads lasaretts framtid på riktigt. Med Moderaterna får sjukvården istället större flexibilitet, mer personalinflytande och bättre koll på budgeten. Vi prioriterar att införa en förlossningsvård med patienten i centrum istället för hittepå om driftformen av huset.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition
Kristina Bendz (M), 2e vice ordförande kommunstyrelsen, Ystad kommun
Stefan Lamme (M), 2e vice ordförande Sus och beredningen framtidens sjukvård

Kort sagt

Roger Jönsson svingar vilt

När jag i kommunfullmäktige och i opposition kommenterar att det onekligen handlar om att berika sig själv när nya och avlönade politiska poster tillsätts under pågående mandatperiod då kopplar Roger Jönsson (S) in sin härskarteknik för att tysta motståndet.

Inser att ämnet var känsligt värre.

Och ja, det är sant.
En ny beredning med ett nytt politiskt arvode har införts under innevarande mandatperiod.

Christian Persson (M)

Svar till Anja Edvardsson (s)

Jag vill börja med att tacka Anja Edvardsson (S) för svaret publicerat den 25 maj.
Att läsa och göra en budget är inte alltid det lättaste. Det är viktigt att jämföra äpplen med äpplen och inte med någon annan frukt. Anja påstår att (S) gör större satsningar på våra barn och ungdomar denna period. Att nämnden fått mer pengar i budget innebär inte att (S) satsar mer pengar per barn/elev. Anja Edvarssons resonemang förutsätter att elevantalet är konstant eller minskar. Det vet vi alla att så är inte fallet – elevantalet ökar istället. Det intressanta är hur mycket mer (S) har satsat per barn/elev denna mandatperiod. Eftersom nämnden i år inte får någon kompensation för kostnadsökningar (inflation) ska pengarna även räcka till detta.

Vad gäller lärarlönerna satsade vi förra mandatperioden på lönehöjningar utöver avtal för förskolelärare- och gymnasielärarna. Anja säger sig inte hitta något om våra satsningar på lärarlöner denna mandatperiod. I treklöverns budgetförslag 2015 och framåt finns en löneökning med en procent varje år inlagd, för samtliga pedagoger. Detta utöver avtalsenliga löneökningar.

Anja Edvardssons uttalande ”att nu gäller det att tänka till så att vi får bra skolor på rätt plats, i flera fall kan det vara aktuellt med utbyggnad” förvånar mig. Hade jag varit ordförande i barn- och utbildningsnämnden hade jag varit djupt bekymrad över att det är trångt i många av våra skolor och förskolor. Ni har ”tänkt till” i snart fyra år. Är det inte hög tid att agera istället för att bara tänka? Befolkningen växer, men inga konkreta utbyggnadsplaner för nya förskolor och skolor förutom skolan på Surbrunnsområdet som planerades redan förra mandatperioden finns med i er budget. Den skolan skulle vara invigningsklar inför skolstart ht 2018. Du måste väl ändå hålla med om att det första ni gjorde var att flytta fram den två år? Med facit i hand var det inte det klokaste beslutet som styret tagit.
Anja skriver även att ni planerar för hela kommunen och inte bara för centrum. Ja, det hoppas jag verkligen att ni gör eftersom det är trångt i förskolorna och skolorna i både Svarte, Hedeskoga och Köpingebro, inte bara inne i stan. Men tänk nu inte för länge på detta. Det är valår och ingen vet hur det går i september. Vi vill inte stå utan konkreta planer efter valet, varken du eller jag.
Kristina Bendz (M)

Nu är det hög tid att Ystads kommun satsar på skolor och förskolor.

Det är glädjande att befolkningstillväxten är god, men detta ställer krav på de styrande socialdemokraterna i deras planering av skollokaler.
När kommunledningen gjorde sin ”byavandring” i Svarte var det en av punkterna som byalaget lyfte. De var djupt bekymrade över att det redan är många elever på skolan och att det kommer att bli ännu flera elever de närmaste åren. Kent Mårtensson (S) svar var att vi får leva med det problemet de närmaste åren.
Staden växer och behovet av nya skolor och förskolor är skriande. Moderaterna hade en ny skola på Surbrunnsområdet med i sin budget, som skulle invigas inför skolstarten i höst, 2018.
Bland det första som det nya styret under ledning av Kent Mårtensson (S), gjorde var att flytta fram investeringen. Ett beslut som kommer att slå hårt mot barnen.
Vi i moderaterna tycker att det är bra att det planeras för två nya förskolor i hamnstaden, men det räcker inte utan det behövs redan nu nya förskolor. Vi kommer också att lägga ett förslag på att det ska byggas en skola i närheten av hamnstaden. Öster om området skulle kunna vara lämpligt. Vi måste redan nu planera för det. Det går inte, att som socialdemokraterna, att låta bli att tänka långsiktigt.
Det krävs även satsningar på lönerna till alla lärare från förskolan till gymnasiet. Ystads kommun har halkat efter rejält. Vi har inga konkurrenskraftiga löner längre. Det är ett stort bekymmer framförallt för att kunna behålla personal, men även vid nyrekrytering. När vi kommer att behandla budgeten i augusti kommer vi återigen ha det med i vårt budgetalternativ.
Men det som gör mig mest bekymrad är ändå att antalet elever som är behöriga till gymnasiet har minskat denna mandatperiod under (S) ledning. Utanförskapet och bidragsberoendet ökar som en följ av detta. Men det är mest tragiskt för den enskilde att inte ha en egen försörjning, ett arbete att gå till, att kunna flytta till ett eget boende och allt annat som det medför att inte ha ett jobb. Därför anser vi moderater att det måste tillskjutas mer pengar till undervisning. Det är viktigt att vi kan ge alla elever i vår kommun den allra bästa starten i livet.
Detta är bara ett av moderaternas vallöften.
Kristina Bendz (M)

Är ni stolta över köerna eller låneskulden?

När jag läser styrets debattinlägg gläds jag och många med mig i oppositionen att (S+C) med stöd av (V) fullföljer och genomför många av femklöverns beslut och initiativ som togs förra mandatperioden.

Det som bekymrar mig är att S-styret inte direkt efter förra valet tog stafettpinnen och fortsatte att planera för och investera i nya förskolor, skolor och särskilda boende för att kunna möta servicebehovet när befolkningen ökar.

Idag är det trångt på många av våra skolor, köerna växer till förskoleplatser och särskilt boende. Det finns ett stort behov av att bygga ut offentlig service, men det finns det inga pengar avsatta till i årets budget. Något av det första styret tog beslut om var att flytta fram skolbygget på Surbrunnsområdet, nu med namnet Källan. Är det något ni i styret är stolta över? Köernas Ystad.

Det nämns inget om den ökade låneskulden per kommuninvånare. Störst i Skåne. Med det stora behovet av att investera i välfärden och i våra bolag kommer låneskulden att fortsätta att öka. Vad har styret för handlingsplan när räntan höjs? En skattehöjning? Och i så fall hur stor? Det är väl rimligt att ni redovisar det för kommuninvånarna före valet.

I trygghetsfrågan är det viktigt att vi arbeta både lång och kortsiktigt. Det förebyggande arbetet har vi aldrig ifrågasatt. Samtidigt går det inte att blunda för den verklighet som finns här och nu. Det krävs också att det vidtas åtgärder i det korta perspektivet när samhället förändras. I debatten om kameraövervakning menar styret att det i är” fake news” om otryggheten i vårt samhälle. Innebär det att när Ystads Allehanda dagligen rapporterar om narkotikabrott, stölder, skadegörelse mm, är det inte korrekt?
Ibland ställer jag mig frågan om jag och kommunstyrelsens ordförande har varit på samma möte tillsammans med kommunpolisen. Vi uppfattar tydligen informationen på olika sätt. Där kommunstyrelsens ordförande påstår att jag svartmålar ser han allt i rosenrött och blundar för problem som måste lösas.
Den nionde september avgör väljarna vems verklighetsbild som är mest korrekt. Då får vi svaret på vilket som är väljarnas bild. Alla borde vi välja att beskriva verkligheten som vi ser den och inte som vi önskade att den var.

Kristina Bendz (M)

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/ystad-vaxer-och-mar-bra/

 

Vi i M kämpar för en äldreombudsman.

Äldreombudsman

Moderater, Liberalerna och Kristdemokraterna har haft med en äldreombudsman i våra budgetförslag denna mandatperiod. Befolkningen i vår kommun och i hela landet blir både fler och äldre. Vi ser att det finns ett stort behov av en äldreombudsman som kan hjälpa till att slussa medborgarna rätt i samhällets ibland snåriga system och organisationer, men även kunna ge ett snabbt svar på enklare frågor. I moderaternas valmanifest 2018 finns en äldreombudsman med som en av de saker vi vill genomföra. Det kommer att vara ett av våra vallöften i höstens val.

Kristina Bendz (M)

Varför händer det inget i hamnfrågan?

För drygt ett år sedan lämnades det in ett antal motioner om hamnen och dess utveckling.

En av dem handlade om det mycket viktiga behovet av att anställa en projektledare för omvandlingen av hela hamnområdet. Första reaktionen från styret ( S+C) var att det fanns inga pengar i innevarande budgeten 2017. Men den ekonomiska prognosen för ledning och utveckling visade på ett överskott på ca 2 miljoner. Det var inte pengarna utan bristen på vilja som var problemet. När väl motionen behandlades hänvisade styret med stöd av ( V) att det skulle behandlas i budgeten för 2018 och det gjordes. Pengar avsattes, men vad har hänt efter det? Det är inte bara vi som ställer oss frågan utan många väljare ställer samma fråga till oss. Oppositionen har inte fått någon information om att en rekrytering är påbörjad. Förhalas tillsättningen eller mörkar styret frågan?

En annan motion som lämnades in var behovet av en grupp som långsiktigt diskuterade hur den hitintills största omvandlingen av en ny stadsdel och utflytt av hamnen ska finansieras. Svaret blev att styret hänvisade till en projektbeskrivning och att det skulle tillsättas en styrgrupp tillika kommunstyrelsens arbetsutskott. Det har gått snart ett halvår sedan kommunfullmäktige tog det beslutet, men ännu är det inte kallat till något möte med styrgruppen. Diskuteras frågan möjligen i någon annan gruppering där oppositionen inte får delta? Eller är styreret rädda för att ta i frågan och skjuter den framför sig?

Både vi och väljarna vill ha svar på hur styret (S+C) tillsammans med stödpartiet (V) tänker hantera frågorna före valet! Det borde inte vara för mycket begärt. Det är trots allt Ystads kommuns hittills största omvandling och investering.

Kristina Bendz (M)
Henrik Plantin (M)
Hans Hulthén (L)

Kameror ger ett tryggare Ystad.

Moderaterna vill ge ystadborna en bättre trygghet. Vi anser därför att det be-hövs en utökad trygghetsbevakning på vissa platser med hjälp av övervaknings-kameror.
Det är viktigt att kamerorna inte ses som en ersättning för polisen utan ett komplement. Det finns klara bevis på att rätt kameraövervakning på rätt plats hjälper till att förebygga brott. Filmer från övervakningskamerorna kan även användas vid bevisföring. Samtidigt är det viktigt att man också arbetar med andra brottsförebyggande åtgärder
Akuta sjukdomsfall, översvämning vid skyfall och kringflygande föremål vid hårda vindar är några exempel på sådant som kan upptäckas snabbt.
På några platser i landet har polisen även använt sig av tillfälligt uppsatta kame-ror för att bevaka platser där brott och kriminalitet varit extra stor.
Att trygghetsbevakning inkräktar på den personliga integriteten kan man aldrig bortse ifrån. I dagens samhälle där vi använder smartphones, handlar på nätet med betalkort och mycket annat känns inte ökad trygghet med hjälp av över-vakningskameror speciellt svårt att acceptera.
Ystads kommun har varit i kontakt med Skånetrafiken och polisen som är posi-tiva till kameraövervakning på stationsområdet. Efter det förutsätter vi ett bifall på motionen som är inlämnad till kommunfullmäktige.
Vi anser att alla kommuninvånare ska känna sig trygga i hela vår kommun. Gör inte politik av detta!

Johan Wahlgren (M)
Kristina Bendz (M)

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen