Säker cykelväg på söder.

Länge har det diskuterats att anlägga en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Skillinge och Hammar. Kommunerna har haft med detta i sina planer och då det varit möjligt lagt in en tänkt sträckning i detaljplanerna. Sträckningen har då varit tänkt gå söder om kustvägen. Trafikverket kommer nu med förslag på en sträckning norr om kustvägen. Detta är en nyhet för kommunerna.
Förslaget har inte kunnat diskuteras politiskt eller analyserats i någon djupare mening då det varit så kort tid för samråd. Kallelse till samrådsmöte sändes ut i början av juni. I kommunerna gick detta till enbart tjänstemän. Den 19 juni hölls ett samrådsmöte. Synpunkter skulle sedan vara inne senast 26 juni. Alltså inom en vecka efter samrådsmötet. Viktiga frågor kan inte hanteras på det sättet.
Detta är en principiellt viktig fråga som måste ges utrymme för en ordentlig diskussion och analys.
Vi menar att då det hela tiden varit kommunernas uppfattning att GC-vägen ska gå söder om kustvägen ser vi i nuläget inga bärande skäl att bara ändra detta. Merparten av de som använder vägen ska sannolikt någonstans åka ner till havet. Dessa ska då inte behöva korsa den livligt trafikerade kustvägen. Norr om vägen finns också i stora delar jordbruks- och trädgårdsodling. Då dessa ska köra till sina grödor och korsa GC-vägen kan det uppstå en säkerhetsrisk för cyklisterna. Söder om kustvägen finns bitvis en tät bebyggelse där många bor som kommer använda GC-vägen. Dessa ska då inte behöva korsa kustvägen.
Vi ser således flera skäl till att behålla den tänkta sträckningen av GC-vägen söder om kustvägen. Framförallt ser vi ökade säkerhetsrisker med en dragning norr om vägen.
Vi är dock öppna för en noggrann diskussion och analys kring för- och nackdelar med olika sträckningar av GC-vägen. Nu hoppas vi att kommunerna ska ges rejäl tid att göra denna analys och att frågan kan diskuteras brett även inom politiken. Vi vill också att de båda berörda kommunerna, Ystad och Simrishamn gemensamt ska diskutera frågan.

Kristina Bendz (M), 2:e v. ordf i kommunstyrelsen Ystads kommun

Christer Akej (M), 2:e v. ordf i Samhällsbyggnadsnämnden Simrishamns kommun

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen